ประกาศรับสมัครเรียน
 • รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาลีลาศ (Social Dance) ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จึงได้ประกาศรับสมัคนักศึกษาเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิชา ลีลาศ(Social Dance)[อ่าน : 217 ครั้ง]
 • รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 122/2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 - 8 ม.ค. 2561 (เผยแพร่ 30 พย. 60)[อ่าน : 649 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ (แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย) (เผยแพร่ 30 พย. 60)[อ่าน : 224 ครั้ง]
 • แผนกวิชาช่างยนต์ รับสมัครหลักสูตรระยะสั้น เพื่อไปสอบขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมรถยนต์ และจักรยานยนต์ เปิดตรวจสอบสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รับสมัคร ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ - ๖ ม.ค. ๒๕๖๑ เปิดเรียน ๖ มกราคม ๒๕๖๑ สมัครที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี หรือ ครูพรชัย ๐๘๙...[อ่าน : 153 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ (ช่างยนต์) (เผยแพร่ 23 พย. 60)[อ่าน : 207 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
การประเมินจากอนุกรรมการประเมิน...

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีได้รับการประเมินจากอนุกรรมการประเมินและคัด... [อ่าน : 105 ครั้ง]

.

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ครูกฤษฎา เสนาเจริญ เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ร่วมแนะแนวการศึกษาต่... [อ่าน : 34 ครั้ง]

.

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และคณะครู ได้เ... [อ่าน : 34 ครั้ง]

นายอุดม อินต๊ะวัย รองผู้อำนวยก...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุดม อินต๊ะวัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และคณะครู เข้าร่... [อ่าน : 33 ครั้ง]

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ครูวิ...

ครูวิสาขะ เรืองปัญญา ครูวุฒิชัย ศรีสุวอ และครูเทพบัณฑิต สิงคีบับพา เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ [อ่าน : 31 ครั้ง]

.

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ครู บุคลากร พร้อ... [อ่าน : 40 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รางวัลที่ภาคภูมิ
แสดงความยินดี นักเรียนนักศึกษา...

ได้รับเกียรติจากท่าน ประเสริฐ ฝ่ายชาวนา ภาณิชย์จังหวัดอุดรธานีมาเป็นเกียรติในงานแสดงความยินดีกับนัก... [อ่าน : 80 ครั้ง]

.

นักศึกษาแผนกวิชาอาหาร-ขนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น... [อ่าน : 37 ครั้ง]

.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา แผนกวิชาเสิรมสวย-ตัดผม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในการแข่งขันทักษะ ห... [อ่าน : 30 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับนายชินวัฒน์...

ขอแสดงความยินดีกับนายชินวัฒน์ เลิศนา นักศึกษา ปวช.1 แผนกช่างยนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ก... [อ่าน : 36 ครั้ง]

รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทวีศักดิ์ ทานน หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการ... [อ่าน : 58 ครั้ง]

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการ...

เช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้ให้เกียรต... [อ่าน : 69 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครู/บุคลากร

มอบหมายให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ฯ มาปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ [อ่าน : 117 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับนักเรียน/นักศึกษา

นายชาญชัย แสนจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวิชิต ธรรมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณ... [อ่าน : 147 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเสมือนจริง การประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะตรวจรับพัสดุสำหรับ ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเสมือนจริง(Virtual welding Simulation)[อ่าน : 30 ครั้ง]
 • ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเชื่อมเสมือนจริง ประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเสมือนจริง. ปีงบประมาณ 2561[อ่าน : 33 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อ่าน : 23 ครั้ง]
 • รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อ่าน : 28 ครั้ง]
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เผยแพร่ 17 พย. 60)[อ่าน : 60 ครั้ง]
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เผยแพร่ 17 พย. 60)[อ่าน : 43 ครั้ง]
 • แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เผยแพร่ 3 พย. 60)[อ่าน : 51 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม