ประกาศรับสมัครเรียน
 • ประกาศการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่ 1/2562 รุ่นที่ 125/2 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562[อ่าน : 2942 ครั้ง]
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) แผนกวิชาเสริมสวยและ... ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561[อ่าน : 2598 ครั้ง]
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) วิชาลีลาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561[อ่าน : 932 ครั้ง]
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 124/2 ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561[อ่าน : 2144 ครั้ง]
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) แผนกวิชาช่างยนต์ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561[อ่าน : 1048 ครั้ง]
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) แผนกวิชาเสริมสวยแล... ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561[อ่าน : 1894 ครั้ง]
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) แผนกวิชาผ้าและเครื่... ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561[อ่าน : 916 ครั้ง]
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) แผนกวิชาผ้าและเครื่... ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561[อ่าน : 650 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
ผู้ผ่านการอบรมการสร้างจิตสำนึก...

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 [อ่าน : 156 ครั้ง]

การดำเนินธุรกิจ ร้านดอกไม้ Flo...

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 [อ่าน : 223 ครั้ง]

ศึกษาดูงานร้านดอกไม้ลูกอาชีวะ...

ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 140 ครั้ง]

อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกในการเ...

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 116 ครั้ง]

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิช...

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 124/1 ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 479 ครั้ง]

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีได้ร...

โครงการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือไทย-จีน วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 [อ่าน : 487 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู และบรวงสรวงพระวิษณ...

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้ร่วมพิธีทำ... [อ่าน : 786 ครั้ง]

โครงการอบรมแผนปฎิบัติงานด้านยา...

โครงการอบรมแผนปฎิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำด้านยาเสพติด ภาคตะวันออ... [อ่าน : 308 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รางวัลที่ภาคภูมิ
พิธีอัญเชิญโล่และเกียรติบัตรสถ...

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา นำโดยนายธี... [อ่าน : 116 ครั้ง]

แสดงความยินดี นักเรียนนักศึกษา...

ได้รับเกียรติจากท่าน ประเสริฐ ฝ่ายชาวนา ภาณิชย์จังหวัดอุดรธานีมาเป็นเกียรติในงานแสดงความยินดีกับนัก... [อ่าน : 372 ครั้ง]

.

นักศึกษาแผนกวิชาอาหาร-ขนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น... [อ่าน : 1253 ครั้ง]

.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา แผนกวิชาเสิรมสวย-ตัดผม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในการแข่งขันทักษะ ห... [อ่าน : 278 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครู/บุคลากร

มอบหมายให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ฯ มาปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ [อ่าน : 532 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับนักเรียน/นักศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ วันที่ 31 มกราคม 2561 [อ่าน : 8 ครั้ง]

ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามสูตร และโครงการประชุมทางวิชาการ... [อ่าน : 12 ครั้ง]

ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี [อ่าน : 9 ครั้ง]

ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย ในวันที่ 27/06/2562 ณ อาคารปฏิบัติการอเนกปร... [อ่าน : 10 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้างถนน วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคา... ณ วันที่่ 26 ธันวาคม 2561[อ่าน : 107 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงาน
 • ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ครูช่างยนต์) ณ วันที่ 26 กันยายน 2562[อ่าน : 23 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
 • งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562[อ่าน : 22 ครั้ง]
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2562 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562[อ่าน : 29 ครั้ง]
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562[อ่าน : 35 ครั้ง]
 • งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562 ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562[อ่าน : 15 ครั้ง]
 • งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562[อ่าน : 14 ครั้ง]
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562 ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562[อ่าน : 11 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม