ประกาศรับสมัครเรียน
 • กำหนดการลงทะเบียน ปวช. ปวส. วันที่ 17 พ.ค. 2561 ปฐมนิเทศ ปวช.1 ปวส.1 วันที่ 18 พ.ค. 2561 เปิดเรียน 21 พ.ค. 2561[อ่าน : 74 ครั้ง]
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) วิชาลีลาส สอบถามที่ 042-221170 ต่อ 108[อ่าน : 96 ครั้ง]
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (แบบพิเศษ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561[อ่าน : 1013 ครั้ง]
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 123/1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียน 15 พฤษภาคม 2561[อ่าน : 1368 ครั้ง]
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 123/2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 เปิดเรียน 2 กรกฎาคม 2561[อ่าน : 799 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ (แผนกวิชาหัตถเวชกรรมไทย) (เผยแพร่ 30 พย. 60)[อ่าน : 426 ครั้ง]
 • แผนกวิชาช่างยนต์ รับสมัครหลักสูตรระยะสั้น เพื่อไปสอบขอใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมรถยนต์ และจักรยานยนต์ เปิดตรวจสอบสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รับสมัคร ๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ - ๖ ม.ค. ๒๕๖๑ เปิดเรียน ๖ มกราคม ๒๕๖๑ สมัครที่วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี หรือ ครูพรชัย ๐๘๙...[อ่าน : 310 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ (ช่างยนต์) (เผยแพร่ 23 พย. 60)[อ่าน : 394 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระยะสั...

คณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 12... [อ่าน : 23 ครั้ง]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลั...

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพเวี... [อ่าน : 12 ครั้ง]

การประเมินจากอนุกรรมการประเมิน...

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีได้รับการประเมินจากอนุกรรมการประเมินและคัด... [อ่าน : 138 ครั้ง]

.

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ครูกฤษฎา เสนาเจริญ เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ร่วมแนะแนวการศึกษาต่... [อ่าน : 56 ครั้ง]

.

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และคณะครู ได้เ... [อ่าน : 62 ครั้ง]

นายอุดม อินต๊ะวัย รองผู้อำนวยก...

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุดม อินต๊ะวัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี และคณะครู เข้าร่... [อ่าน : 56 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
รางวัลที่ภาคภูมิ
แสดงความยินดี นักเรียนนักศึกษา...

ได้รับเกียรติจากท่าน ประเสริฐ ฝ่ายชาวนา ภาณิชย์จังหวัดอุดรธานีมาเป็นเกียรติในงานแสดงความยินดีกับนัก... [อ่าน : 107 ครั้ง]

.

นักศึกษาแผนกวิชาอาหาร-ขนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น... [อ่าน : 66 ครั้ง]

.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา แผนกวิชาเสิรมสวย-ตัดผม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในการแข่งขันทักษะ ห... [อ่าน : 47 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับนายชินวัฒน์...

ขอแสดงความยินดีกับนายชินวัฒน์ เลิศนา นักศึกษา ปวช.1 แผนกช่างยนต์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงิน ก... [อ่าน : 58 ครั้ง]

รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทวีศักดิ์ ทานน หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการ... [อ่าน : 83 ครั้ง]

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองการ...

เช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ได้ให้เกียรต... [อ่าน : 103 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับครู/บุคลากร

มอบหมายให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ฯ มาปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ [อ่าน : 167 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เรื่องประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษะณะเฉพาะครุพันฑ์ ห้องเรียนพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเสมือนจริง การประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คณะตรวจรับพัสดุสำหรับ ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมเสมือนจริง(Virtual welding Simulation)[อ่าน : 44 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงาน
 • ประกาศ รับสมัคบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดดังแนบต่อไปนี้[อ่าน : 11 ครั้ง]
 • ประกาศ รับสมัคบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณกรรมการการอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดดังแนบต่อไปนี้[อ่าน : 89 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
 • รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561[อ่าน : 38 ครั้ง]
 • รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อ่าน : 39 ครั้ง]
 • รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม รายงานงบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อ่าน : 40 ครั้ง]
 • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เผยแพร่ 17 พย. 60)[อ่าน : 87 ครั้ง]
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เผยแพร่ 17 พย. 60)[อ่าน : 64 ครั้ง]
 • แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เผยแพร่ 3 พย. 60)[อ่าน : 64 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม