ดาวน์โหลดข้อมูล

ตราวิทยาลัย

ตราวิทยาลัย

โลโก้

Uptech

เพลงมาร์ชสารพัดช่างอุดรธานี

MP3

เพลงมาร์ชสารพัดช่างอุดรธานี

WAV

ครุฑ 1

ครุฑ 1.jpg

ครุฑ 2

ตราครุท.jpg

   
ใบสมัคร ใบสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
   
Progress Chart

แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาฯ

   
แบบสังเกตพฤติกรรมฯ

แบบสังเกตพฤติกรรมการแต่งกาย สะอาด ถูกระเบียบของวิทยาลัยฯ

   
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจขนาดย่อมฯ

การวางระบบการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของวิทยาลัยฯ

   

แบบฟอร์ม

ใบเบิกค่าสอน

 

การเขียน SAR แผนก/งาน

 

การเขียน SAR ครูผู้สอน

 

การเขียน SAR รายงานคณะกรรมการตรวจประเมิน

 

ขออนุญาตเดินทางไปราชการ

 

หนังสือขอลาออกจากราชการ

 

หนังสือรับรอง

 

แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์

 

แบบติดตามผลงานสิ่งประดิษฐ์

   

วิจัยในชั้นเรียน

แบบฟอร์มการเขียนวิจัยในชั้นเรียน

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยในชั้นเรียน.ppt

 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง(ฉบับสมบูรณ์).ppt

 

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล อ. ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์

 

การวิจัยในชั้นเรียน อ.อู๊ด2.ppt

 

วิจัยในชั้นเรียน อ.อู๊ด.ppt

   
งานประกันคุณภาพ

คู่มือประกันคุณภาพ ปี 2553 - 2556       ดาวน์โหลด...
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ตัวอย่าง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครูพรรณวด
ตัวอย่าง โครงการแบบ PDCA

เอกสารการอบรมฟ้าหลวงรีสอร์ทอย่าง โครงก

   
งานแผนและงบประมาณ

บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ 2558

 

บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม)

 

แบบฟอร์ม สผ.1

 

 

   

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555

 

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554

 

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553

 

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2552

 

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2551

 

ประกาศการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

   

ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นฐานสมรรถนะอาชีพและบูรณาการของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลดเอกสาร...

   
เอกสารอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้   ผอ.สรรเพชร นุศรีอัน

ดาวน์โหลดเอกสาร...

   

คู่มือการใช้โปรแกรม RMS2012    

ดาวน์โหลด...

 

บันทึกขออนุมัติโครงการฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร...